پدیده «مارک بازی» یا «مارک گرایی» که به گفته جامعه شناسان ایرانی، حالا دیگر تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است، از اواخر دهه ۷۰ بین جوانان ایرانی فراگیر شد.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که...