روی ؛ عنصری مهم در بدن (1)

منبع : ماهنامه دنیای تغذیه- پروفسور منوچهر جعفریان
بخش سلامت و تغذیه تبیان
در بدن انسان حدود 4-1 گرم روی ( به طور متوسط 2/2 گرم ) وجود دارد که معادل نیمی از آهن بدن...