مگه میشه گلای سرخ بدون عشق شکفته شن ***** قاصدکا بدون شوق تو رقص باد آشفته شن

مگه میشه؟
مگه ميشه حتّی یه بار بی عشق تو نفس کشید ***** چشما رو باز به شوق تو وا کرد اما تو رو ندید
...