ته چین قارچ؛ یک ته چین جدید
وجود زرشک و قارچ و زعفران طعم مطبوعی را به این ته* چین داده است
همشهری آنلاین: وجود زرشک و قارچ و زعفران طعم مطبوعی را به این ته* چین داده است.

مواد لازم: ...