وارسته ...

وارسته گر بر بلندی باشد خود را فراموش نمیکند

او سخن به نرمی و مهربانی می گوید