روش دوم : برای جایگذاری پروتز سینه ،ربرش زیر سینه چگونه انجام میشود؟ 2- برش زیر سینه: رایجترین نوع برش برش زیر سینه است زیرا دسترسی به محل قرار گیری پروتز آسانتر است، برش زیر چین طبیعی سینه انجام...