عکس روی تو

شب است و دوباره ماه را می نگرم در او نقش زیبای تو را می یابم

بر روی شانه های لطیف تر از برگ گل ژاله ای نشسته می بینم