یار دیرین- رهی معیریبه سوی ما گذار مردم دنیا نمیافتدکسی غیر از غم دیرین به یاد ما نمیافتد