عفونت هایی که موجب سرطان دهان می شود
آفتاب نیوز
عفونت*های ویروسی چون ebv و hpv در ایجاد سرطان دهان تأثیر می*گذارد این ویروس*ها سلول های بدن فرد را از نظر ژنتیکی تغییر می*دهد و سلول*های اسکوآموس...