من زنده*ام، تنها یک روایت تاریخی نیست. مانیفست و مرامِ زنانِ این مُلک است بی*تردید.
احسان حسینی نسب
منبع:farsnews

«تاریخ تکرار می*شود». این جمله را بارها شنیده*اید حتما. تکرار تاریخ،...