نمک و بیماری های خودایمنی!؟

شبکه آفتاب
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ پورتال سیمرغ بازدید: ۳۱
مصرف نمک نمک کد l186636

نمک تنها عامل محیطی موثر در این بیماری های خودایمنی نیست...
...