قهر تو مثه سنگهمیگی پیرم!!! مهم نیس زیاد ارزشم بیش از این ها س پیش خدام.... هنوزم دلم جوونه

قدیما بهترین دعا این بود "الهی بری و پیر بشی" یادته

ولی .. قهرت برام مثه سنگه که...