دل نمك «قوز بالای قوز»نقد فیلم
کارگردان: امیر قویدل

شهید آوینی
داستان «دل نمك» می توانست داستانی خیلی خوب باشد، اما به اعتقاد بنده چند اشكال عمده وجود داشت كه كار...