همدست شیطان در وجود ما است

فاطمه عسکریان
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان

انسان موجودی برتر است یکی از ویژگی های برتری او این است که...