فیلتر هوا


تبیان
سیستم سوخت رسانی خودرو از هر مدل که باشد، در نهایت ضرورت دارد که سوخت با هوا مخلوط گردد. بنابراین در تمامی سیستم ها نیاز به مقداری هوا داریم که همراه سوخت وارد سیلندرهای...