هنر مندسلامی بر سروران مهربانی

در ژرفنای دریای خیال نغمه و ساز و نوائی

میان بیکران آسمان آبی این پدیده زیبائی