سادیسم چیست؟

مصاحبه: دکتر مجتبي جوان* بختي
تبیان

اگر مي *خواهيد با مفهوم ساديسم بيشتر آشنا شويد، گفتگوي زير را با دکتر پرويز مظاهري، روانپزشک و دبير علمي انجمن روانپزشکي ايران...