ردپای آب خاکستری براساس میزان نیتروژن موجود در کود که به آب نفوذ کرده محاسبه شده و از حاصل تقسیم بار آلودگی بر غلظت قابل قبول نیتروژن در آب بدست آمد. فرض اولیه این بود که حدود 10% نیتروژن موجود در...