۴ بچه لازم نیست، اگر هر خانواده ۲ تا بچه هم داشته باشد، منقرض نمی شویم redirect.php?a=[Only Registered And Activated Users Can See Links] خانواده - تعداد فرزندان هر...