اس ام اس های شب قدر (لیله القدر)لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم
سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی
التماس دعا


سحر سجاده ات را چون گشودی