دستهای خالی من دخیل دل پاکتان. مرا نیز در شبهای قدر نه به بهای لیاقت,بلکه به رسم رفاقت دعا کنید.
<التماس دعا >