خواص وفوایدقره گیله ،قرمزی گیله یاهمان یمیشان (زالزالک)فرزانه دریاباری
میوه و برگهای قره گیله در تهیه داروهای گیاهی کاربرد دارند. میوه آن حاوی ترکیباتی به نام "آنتی سیانوسید" است...