باز خيال تو داره مي برهاي گل بارون بهرام پائيز

به هواي تو چشم هاي منو

تا به آسمون تا باغ بارون به رنگين كمون

مي بره بازم واسه تماشا مي بره منو تا شهر رويا اون وره ابرااا
...