یک دفعه طفلکی عاشق شد و گم شد دلکش

گم که نه انگاری که کنده شد اصلا کلکش

کمتر از یه قرقره با آسمون فاصله داشت

که یه هو بدبیاری زد به نخ بادبادکش

یک دفعه طفلکی عاشق شد و...