صدایم کن ....صدایم کن

صدایم کن من که با تو اشنایم

صدایم کن که دیریست تنهایم