رنگها واسه چی؟


رنگ بنفش واسه گل بنفشه رنگ سبز واسه جنگل بیشه و چشمه
رنگ آبی واسه آسمون دریا و برکه
رنگ سفید واسه برفای زمستون و دفترای مدرسه
رنگ سفید نشونه پاکی و نوره از...