.منبع : آسمونی

صنعت شیمیائی از جمله صنایع مطرح در چند دهه اخیر می باشد.توجه خاص کشوها به این صنعت موجب رونق و فراگیری آن در جهان گردیده است و در حال حاضر صنایع شیمیائی بعد از صنایع غذائی و...