درمان اولیه چیست؟درمان اولیه نوعی روان درمانی است که بر کمک به افراد در ارتباط با عمیق ترین عواطف و احساسات تمرکز دارد. هدف از درمان اولیه کمک به افراد برای حل مسائل روانشناختی با اجازه دادن به آنها برای بیان عواطف و احساسات خود در یک محیط امن و حمایتی است.درمان اولیه در دهه 1960 توسط دکتر آرتور جانوف، روانشناس و روانکاو ایجاد شد. یانوف در کتاب خود "فریاد اولیه" نظریه خود را در مورد درمان اولیه بیان کرد.نظریه جانوف این است که مسائل روانی ناشی از عواطف و احساسات سرکوب شده است. او معتقد است که این احساسات سرکوب شده می تواند باعث بروز انواع مشکلات روانی از جمله اضطراب، افسردگی و خشم شود.نظریه یانوف همچنین بیان می کند که درد سرکوب شده از زندگی یک فرد می تواند به علائم فیزیکی مانند زخم، سردرد و آسم تبدیل شود. به گفته یانوف، درد روانی به حوادثی در زندگی افراد برمی*گردد که برای آن*ها آنقدر آسیب*زا بود که نمی*توانستند کاملاً خودآگاه خود را بپذیرند یا در خود ادغام کنند. حوادث می تواند شامل آزار جسمی یا عاطفی، غفلت، یا یک رویداد آسیب زا مانند جنگ باشد.جانوف معتقد بود که تنها راه حل مشکلات روانی بیان عواطف و احساسات سرکوب شده است. تئوری جانوف این است که مردم باید این احساسات سرکوب شده را رها کنند تا مسائل روانی خود را درمان و حل کنند.در درمان اولیه، افراد تشویق می شوند تا افکار و احساسات خود را آزادانه در یک محیط امن و حمایتی بیان کنند. این می تواند شامل صحبت کردن، گریه کردن، فریاد زدن یا ایجاد صدا باشد. در طی این فرآیند، افراد تحت درمان تشویق می شوند تا به رهایی از هر گونه احساسات سرکوب شده ای که ممکن است تجربه می کنند توجه دقیق داشته باشند.